Sadržaj:

Šta znači poddijalekt?
Šta znači poddijalekt?
Anonim

Poddijalekt je lingvistički termin koji označava dijalektološku kategoriju između nivoa dijalekta i idiolekta. Poddijalekti su osnovne podjele dijalekta. Poddijalekti se mogu dalje dijeliti, na kraju sve do idiolekta.

Šta je primjer poddijalekta?

Poddijalekt je podjela dijalekta … Obično su poddijalekti jednog dijalekta prilično bliski jedan drugom, razlikuju se uglavnom u izgovoru i određenim lokalnim riječima. U nekim jezicima postoji posebna riječ za tako malu raznolikost jezika, npr. ruski: govor govor, rumunski: grai ili eventualno njemački: Mundart.

Šta je značenje poddijalekta?

: dijalekt jezika koji je regionalna podvarijanta šireg govornog dijalekta Danas je Aleut jedinstven jezik sa dva glavna dijalekta, zapadnim (attuanski i atkanski poddijalekti) i istočnjački.-

Koja je razlika između dijalekta i poddijalekta?

je da je dijalekt (lingvistika) varijetet jezika (konkretno, često govorni varijetet) koji je karakterističan za određeno područje, zajednicu ili grupu, često sa relativno malim razlikama u vokabularu, stilu, pravopisu i izgovoru dok je poddijalekt podređena podjela dijalekta

Šta znači neizrečivo?

pridjev. nesposoban za brisanje; neizbrisivo.

Šta znači poddijalektalno?

What does subdialectal mean?

What does subdialectal mean?
What does subdialectal mean?

Popularna tema