Sadržaj:

Zašto je interfejs markera koji se može serijalizirati u Javi?
Zašto je interfejs markera koji se može serijalizirati u Javi?
Anonim

To što je Serializable interfejs markera znači da ne sadrži metode Stoga, klasa koja implementira Serializable ne mora implementirati nikakve specifične metode. Implementacija Serializable stoga samo govori klasama Java serijalizacije da je ova klasa namijenjena za serijalizaciju objekata.

Zašto nam je potreban interfejs markera u Javi?

Java sučelje markera je korisno ako imamo informacije o klasi i te informacije se nikada ne mijenjaju, u takvim slučajevima koristimo markerski interfejs koji predstavlja isto. Implementacija praznog interfejsa govori kompajleru da izvrši neke operacije.

Zašto je Serializable interfejs?

Serijalizacijski interfejs je prisutan u java.io paketu. … Klase ga implementiraju ako žele da njihove instance budu serijalizovane ili deserializovane Serijalizacija je mehanizam pretvaranja stanja objekta u tok bajtova. Serijalizacija se vrši korištenjem ObjectOutputStream-a.

Da li se može pokrenuti interfejs markera?

Interfejs koji se može pokrenuti nije marker jer interfejs koji se može pokrenuti ima javni void run metod deklariran unutar njega. Vrlo dobar primjer interfejsa markera je Serializable gdje se implementacije klase mogu koristiti sa klasama ObjectOutputStream i ObjectInputStream.

Zašto interfejs koji se može serijalizirati nema metode?

Serializable ne sadrži nikakvu metodu, to su klase ObjectOutputStream i ObjectInputStream koje mogu obaviti taj posao, kroz metode writeObject i readObject Serializable je samo interfejs markera, u drugim riječi samo stavlja zastavu, bez potrebe za nikakva polja ili metode.

Marker Interface u Javi (Tutorial) npr. Serijalizacija, daljinski

Marker Interface in Java (Tutorial) e.g. Serialization, Remote

Marker Interface in Java (Tutorial) e.g. Serialization, Remote
Marker Interface in Java (Tutorial) e.g. Serialization, Remote

Popularna tema