Sadržaj:

Gdje koristimo serializable?
Gdje koristimo serializable?
Anonim

Evo nekoliko primjera korištenja serijalizacije: - Skladištenje podataka na objektno orijentisan način u fajlove na disku, npr. pohranjivanje liste Studentskih objekata. - Čuvanje stanja programa na disku, npr. čuvanje stanja igre. - Slanje podataka preko mreže u obliku objekata, npr. slanje poruka kao objekata u chat aplikaciji.

Gdje koristimo serijalizaciju?

Serijalizacija u Javi je mehanizam upisivanja stanja objekta u tok bajtova. Uglavnom se koristi u Hibernate, RMI, JPA, EJB i JMS tehnologijama Obrnuta operacija serijalizacije naziva se deserializacija gdje se bajt-tok konvertuje u objekt.

Šta se može serijalizirati i zašto ga koristiti?

Koristi se za serijalizaciju. Serijalizacija omogućava programeru da sačuva stanje objekta i ponovo ga kreira po potrebi, pružajući pohranu objekata kao i razmjenu podataka.

Kada da koristim serijalizaciju u Javi?

Serijalizacija u Javi nam omogućava da pretvorimo objekat u stream koji možemo poslati preko mreže ili ga sačuvati kao fajl ili pohraniti u DB za kasniju upotrebu. Deserializacija je proces pretvaranja toka objekata u stvarni Java objekat koji će se koristiti u našem programu.

Koja je glavna svrha serijalizacije u Javi?

Serijalizacija je jednostavno pretvaranje postojećeg objekta u niz bajtova Ovaj niz bajtova predstavlja klasu objekta, verziju objekta i unutrašnje stanje objekta. Ovaj niz bajtova se zatim može koristiti između JVM-a koji pokreće isti kod za prijenos/čitanje objekta.

Serijalizacija objašnjena za 3 minute | Tech Primers

Serialization Explained in 3 minutes | Tech Primers

Serialization Explained in 3 minutes | Tech Primers
Serialization Explained in 3 minutes | Tech Primers

Popularna tema